Dla kogo pełna księgowość?

Przepisy ustawy jasno wyznaczają podmioty, które są zobowiązane do prowadzenia ewidencji księgowej w formie pełnej księgowości:

 • spółki handlowe (np. spółki kapitałowe jak: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna bez względu na wielkość przychodów)
 • osoby fizyczne, spółki cywilnych osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Rachunkowość przedsiębiorstwa(przy pełnej księgowości) obejmuje:

 • przyjęte zasady rachunkowości,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji,
 • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 • poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

Zalety:

 • Pełna kontrola sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie
 • Możliwość ustalania własnych planów kont przystosowanych do kategorii prowadzonej działalności

Wady:

 • Wysoka komplikacja
 • Odpowiednio kosztowna rachunkowość
 • Przymus spełnienia wielu dodatkowych i niezbędnych wymagań i norm stawianych przez ustawę o rachunkowości

Zakres oferowanej usługi:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych;
 • Opracowanie zakładowego planu kont;
 • Rozliczanie operacji kasowych;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • Sporządzenie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób prawnych;
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy;
 • Rozliczanie operacji bankowych;
 • Sporządzanie i składanie deklaracji VAT;
 • Zaświadczenia z US o niezaleganiu w opłatach
 • Prowadzenie niezbędnych ewidencji dla podatku VAT;
 • Rozliczenia transakcji międzynarodowych (transakcje wewnątrzunijne, deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE);
 • Sporzadzanie dokumentów finansowy do banków lub innych instytucji
 • Sporządzanie zeznań podatkowych za rok podatkowy (w tym zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego);
 • Zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamknięciem księgi w tym dokonanie inwentaryzacji należności oraz sporządzenie sprawozdania finansowego,
 • Inne czynności niezbędne do prawidłowego wywiązania się podatnika z nałożonych na niego obowiązków ustawowych;
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych

Prowadzenie ksiąg handlowych

Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +48 82 569 80 80 bądź za pomocą formularza kontaktowego.