Podatnik prowadzący dokumentację w formie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (powszechnie zwaną KPiR) może rozliczać koszty na dwa różne sposoby. Jednym jest metoda uproszczona zwana kasową bądź metodą memoriałową.
W przypadku prowadzenia ksiąg przez biuro rachunkowe zapisy przychodów i wydatków powinny być wykonywane w odpowiednim czasie umożliwiającym terminowe i prawidłowe rozliczenie z budżetem, lecz nie później niż do dwudziestego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Oferta prowadzenia KPiR przez Biuro Rachunkowe MW obejmuje następujące czynności:

  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach podatkowych (przychody i koszty),
  • sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym,
  • sporządzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpowiednich odpisów amortyzacyjnych,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • sporządzanie zeznania rocznego na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi (PIT-36, PIT-36L),
  • przygotowanie miesięcznych/kwartalnych rozliczeń oraz przelewów z tytułu zaliczki na podatek dochodowy,
  • przygotowanie miesięcznych/kwartalnych deklaracji (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) i przelewów na podatek od towarów i usług,
  • złożenie drogą elektroniczną zeznania rocznego do urzędu skarbowego.

Księgi przychodów i rozchodów

Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +48 82 569 80 80 bądź za pomocą formularza kontaktowego.